bezinning, bezieling, beweging

Geloof, hoop en liefde

Als Bisschop Moller Stichting voor Katholiek en Montessori onderwijs (BMS) hebben wij onze missie en visie vastgelegd in wat wij noemen onze ‘guiding principles’. Het zijn onze idealen vanwaaruit wij dagelijks ons onderwijs verzorgen aan ruim 6000 kinderen op 32 scholen, verspreid over de provincie Friesland.

Onze idealen

Wij geloven in ‘het mysterie van het leven’, wat ons helpt om naar onze kinderen te kijken als een geschenk van de Schepping. Kinderen verdienen onze onvoorwaardelijke steun en liefde.

Wij geloven in ‘de menselijke waardigheid’, wat ons helpt om voorzichtig te zijn om kinderen te etiketteren, en om open te blijven kijken naar hun talenten.

Wij geloven in ‘heel de mens’, wat ons helpt om kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen maar ook te werken aan hun motivatie en persoonlijke ontwikkeling.

Wij geloven in ‘bonum commune’, wat ons helpt om te werken aan een rechtvaardige samenleving, waarin alle kinderen – ongeacht hun afkomst – hun kans krijgen.

Onze opdracht

Het is onze wettelijke opdracht de individuele leer- en ontwikkellijnen te borgen van al onze ruim 6000 leerlingen. Wij geloven daarbij dat vanuit de Schepping in ieder mens het Licht is ontstoken. Wij zien het als de taak van ieder mens dat hij of zij dat Licht ontdekt en in deze wereld laat schijnen. Wij zien het als onze onderwijstaak om onze kinderen hierbij te helpen. Dat vraagt van ons als leraren, directie en bestuur om het voorbeeld te geven: het vinden en laten schijnen van het Licht in ons zelf.

We hebben dit genoemd: ‘het beoefenen van de levenskunst om ons zelf, onze kinderen en elkaar onbevangen te zien’. Daarmee bedoelen we dat we willen proberen te doorgronden wie wij zelf, onze kinderen en onze collega’s werkelijk zijn. We hebben daarbij het onderscheid aangebracht tussen naar ons zelf en de ander kijken en ons zelf en de ander zien. ‘Kijken’ doen we vanuit onze ratio. We maken analyses, gebruiken formats en komen tot het opstellen van plannen. ‘Zien’ doen we vanuit ons hart. We gebruiken onze indrukken en intuïtie en zoeken op basis van inspiratie een liefdevolle omgang met ons zelf en elkaar. Het vraagt van ons een leven en werken vanuit gedurige zelfreflectie en een levensovertuiging dat we niet gevangen zitten in vaststaande beelden van ons zelf en anderen, maar dat die beelden gericht zijn op groei.

Ons pad

Het pad van ‘zien’ hebben wij geduid als het pad van ‘persoonlijk leiderschap en spiritualiteit’. Het is ten diepste het pad van ‘geloof, hoop en liefde’. Vanuit de verhalende benadering van onder anderen Ricoeur hebben we in onze oriëntatie op ons pad van persoonlijk leiderschap en spiritualiteit twee sporen verkend. Het ene spoor gaat over het opsporen van de patronen in onze geconditioneerde wijze van denken en handelen. Deze patronen kunnen namelijk verstorend werken in onze inzet om onbevangen te zien. Het andere spoor gaat over het opsporen van onze idealen. Zij bepalen namelijk wat de grond is waarop wij staan.

De spirituele dimensie in ons persoonlijk leiderschap is dat wij in dit proces onszelf en anderen werkelijk kunnen ontmoeten en daarbij bij het Licht komen dat in ons en anderen is ontstoken. Het is als het slijpen van een diamant, inclusief de pijn van het slijpen: je donkere kanten onder ogen durven zien. Niet uit schaamte of schuld, maar als basis voor onze compassie voor het leven en onze medemens.

Onze houding

Het bewustzijn van onze grond en het van daaruit werken aan ons persoonlijk leiderschap betekent voor de BMS: een leer- en werkklimaat scheppen van veiligheid en zelfbewustzijn. Alleen zo’n klimaat vormt de basis voor een krachtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen en het behalen van goede leerresultaten: onze bijdrage aan een duurzame toekomst. In dit klimaat van veiligheid en zelfbewustzijn komen de vier BMS-idealen tot uiting: verwondering voor het mysterie van het leven, verdraagzaamheid naar ieders waardigheid, vertrouwen in elkaars hele mens zijn, en verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving.

Onze werkwijze

Het betekenis geven aan onze idealen, het inhoud geven aan onze opdracht en het inrichten van ons onderwijspad vraagt van alle bij de BMS-betrokkenen een handelingsgerichte werkwijze. Dit houdt in dat we onze idealen en opdracht kennen, onze kinderen en collega’s ‘zien’, als professional zelfbewust zijn, onze systematische en transparante leer- en werkprocessen vormgeven op basis van wederkerigheid en constructieve samenwerking. Bij dit alles zijn geloof, hoop en liefde de dragers.

De betekenis van Huissen

Het is inmiddels een traditie dat wij ons jaarlijks met onze directie, staf en bestuur terugtrekken in het Dominicanenklooster in Huissen. De atmosfeer in Huissen inspireert ons om ons – uit de waan van de dag – te spiegelen aan onze idealen. Wij zijn dankbaar dat deze plek bestaat en dat wij daar elk jaar weer op gastvrije wijze worden opgevangen.

‘Uit de taak van ieder mens om het Licht te ontdekken en in deze wereld te laten schijnen vloeit als onze onderwijstaak voort om onze kinderen hierbij te helpen’.


Dick Lieftink, bestuursvoorzitter BMS, over persoonlijk leiderschap, spiritualiteit en handelingsgericht werken in het onderwijs van vandaag