bezinning, bezieling, beweging

50 jaar vorming in Huissen

Tot 1965 vond de vorming van de jonge kloosterlingen in Huissen plaats. In 1965 werd het noviciaat verplaatst naar Zwolle. Dit heeft er mede voor gezorgd dat Huissen van een gesloten klooster, een klooster met een vormingscentrum is geworden. In het najaar van 1967 opende ’t Dackhues zijn deuren, zo kwam het vormingscentrum onder één dak met de religieuze gemeenschap, met dominicaan Gabriël Foederer als directeur.

Een christelijk centrum

Het logo van ’t Dackhues bestond uit een huis met een dak en met een groot hart. Een dak vanwege het onderdak en de oefenplaats die geboden wordt voor iedereen die opnieuw wil leren samenleven en dit wil ervaren en beproeven. Een hart vanwege de betrokkenheid op de mens en om iedereen tot zijn of haar recht te laten komen. Een centrum met een christelijke achtergrond, waarin de bevrijde mens op zijn of haar verantwoordelijkheid wordt aangesproken en wordt opgeroepen om het goede te doen voor gemeenschap en naaste. De eerste jaren waren de activiteiten gericht op religieuzen en geloofsgenoten, maar steeds meer kwamen mensen en groepen met andere levensovertuigingen naar Huissen.

Naar zelfstandigheid

In 1986 eindigde de overheidssubsidie, hetgeen leidde tot de sluiting van ‘t Dackhues. In 1987 werden de activiteiten voortgezet als Dominicaans Activiteiten Centrum (DAC), met in de eerste jaren het huisconsilie van de Huissense communiteit als bestuur. In 2011 werd de huidige Stichting Dominicanenklooster Huissen, centrum voor Bezinning, Bezieling en Beweging opgericht. Een zelfstandige stichting die ten doel heeft om vanuit de dominicaanse traditie bedrijven, groepen en instellingen en met name ook kwetsbaren de mogelijkheid te bieden tot bezinning, bezieling en beweging en die zo bijdraagt aan de dominicaanse zending in deze tijd.

Echtheid en waarheid

Het Dominicanenklooster Huissen anno 2017 is een open huis voor mensen en organisaties en in het bijzonder ook voor jongeren en kwetsbare groepen, om zich te bezinnen, bezield te raken en om bij te dragen aan een samenleving waarin menselijkheid en gerechtigheid centraal staan. Het dominicaans gedachtegoed, waarin alles draait om echtheid en waarheid en het bijdragen aan het heil van mensen, is onze inspiratiebron. Het kloosterritme, de kloosterlijke gastvrijheid en de sfeer van rust en verstilling bieden onze gasten een inspirerende omgeving. In het klooster ben je welkom, wie je ook bent, wat je ook meedraagt en welk geloof of levensovertuiging je hebt.

Het kloosterritme

De aanwezigheid van de dominicaanse communiteit is voor ons belangrijk. Het dagelijks leven wordt bepaald door het kloosterritme, waarin de getijden en vieringen een belangrijke rol spelen. Naast de lauden en vespers is er een middagviering. In diverse programma’s en met name in die voor jongeren is kennismaking met het dominicaans leven een vast onderdeel.

Verscheidenheid aan religies en levensbeschouwingen

Binnen onze samenleving is de christelijke traditie niet meer dominant aanwezig; zij is er één te midden van andere religies en levensbeschouwingen. We erkennen deze realiteit en kiezen ervoor om, naast onze programma’s en activiteiten vanuit de christelijke én dominicaanse traditie, ook ruimte te bieden aan verschillende vormen van religiositeit en spiritualiteit. Gasten kunnen zich laten inspireren door die verschillende vormen van religiositeit en spiritualiteit, om te blijven zoeken naar leven en liefde voor iedereen en een menselijke samenleving. We willen ruimte geven aan persoonlijke religiositeit, verschillende levensovertuigingen, diverse godsbeelden en aan beleving van ieders eigen religie en die niet zelf invullen of als iets exclusiefs stellen. Intussen proberen wij wel verbindingen te zoeken en te leggen. De bevrijdende boodschap van het evangelie dat liefde en vrede verkondigt, is er namelijk voor iedereen.

Speciale groepen

We besteden speciale aandacht aan kwetsbare groepen, die zich in de huidige maatschappij moeilijk staande kunnen houden, zoals minima, jongeren in de knel, psychiatrische patiënten, alleenstaande (tiener-)moeders, eenzame ouderen, dak- en thuislozen, (ex-)gedetineerden en hun kinderen en vluchtelingen en statushouders. Voor deze groepen organiseren we vele inspiratieprogramma’s. Daarnaast bieden wij werk- en ervaringsplaatsen aan mensen die buiten de boot zijn gevallen en die in een warme omgeving weer ritme en ervaring kunnen opbouwen. Zij hervinden zo vertrouwen en levensvreugde. Onze activiteiten voor en door kwetsbaren vinden we een belangrijke invulling voor het klooster in deze tijd.

Daarnaast richten we ons ook op jongeren en studenten. Voor deze groepen organiseren we meerdaagse retraites, om op zoek te gaan naar eigenheid, waarheid en naar ieders bron van leven en liefde. Het klooster biedt met deze programma’s een bijzondere en waardevolle omgeving aan jongeren en studenten om met nieuwe ogen naar hun leven te kijken en keuzes te maken.

Ook zijn vrijwilligers en mantelzorgers speciale doelgroepen voor het klooster. We organiseren voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor een betere samenleving en voor kwetsbaren en tevens voor mantelzorgers, ook inspiratieprogramma’s, om hen te inspireren en te versterken zodat zij hun belangrijke en waardevolle werk kunnen voortzetten. In vijftig jaar is er veel gebeurd en het jubileum is iets om trots en dankbaar voor te zijn. We hopen en bidden dat we nog vele jaren een open huis voor Bezinning, Bezieling en Beweging mogen zijn.


Ons huis is een open huis voor mensen en organisaties en in het bijzonder ook voor jongeren en kwetsbare groepen, om zich te bezinnen, bezield te raken en om bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving.

Aalt Bakker, directeur Stichting Dominicanenklooster Huissen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *